برای مشاوره و خرید خط پوست گير تخم هندوانه و كدو با شماره تلفن ۱ الی ۴۴۹۲۲۷۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید!